3004 JvB Palmyra – freitags antiken Bezirk 05-2006