3002 JvB Palmyra – freitags im antiken Bezirk 05-2006